ارتفاع کاران آکو

ارتفاعکارانآکو 

کلیهخدماتکاردرارتفاعبدوننیازبهداربست 

بازسازیوترمیمنمایساختمان

پیچرولپلاکنماهایسنگیبارولپلاکهایفولادیوگالوانیزه 

شستشو  وجرمگیرینماهای ( سنگی،شیشهای،کامپوزیتو…) بادستگاهواترجتونانومتریالباشویندههاینانو

آببندیوعایقکاریوتعویضشیشه 

مقاومسازینماهایسنگیبارولپلاکهایفولادیبرایاستحکامسازی 

جوشکاری،برشکاریدرارتفاع 

نصبانواعتابلوهایتبلیغاتی (چلنیوم،فلکسی،کامپوزیتو…)درارتفاع

کاردرارتفاععلاوهبراینکهباعثکاهشزمانانجامکار،کاهشهزینهوبالابودنایمنیاستبلکهباعثعدمآسیبرسانیبهنماتوسطداربستاست 

ازماکارباکیفیتبخواهید 

صددرصدتضمینی 

بابیمهحوادث

تماس :09359097788-09125685631 علیکاظمی 

 

 

اطلاعات تماس

کرج بلوار امام حسین نمایش شماره تماس

فری تاپ

کپی رایت 2021 | قوانین و مقررات سایت
تمامی حقوق وب سایت متعلق به دارکوب می باشد.